top of page

Criteria verwijzing (bron: cz.nl)

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de verwijzing minimaal de volgende gegevens te bevatten:

• gegevens patiënt

• gegevens verwijzer

• verwijsgegevens

• overige gegevens    : naam, BSN en geboortedatum;

                               : naam, AGB-code en handtekening;

                               : medische diagnose* en/of hulpvraag, datum verwijzing;

                               : soort zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie en indien van toepassing

                                              -  eenmalig onderzoek;

                                              -  eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport;

                                              -  behandeling aan huis of in een instelling;

                                              -  beweegprogramma artrose in heup en/of knie, COPD, diabetes mellitus type 2,

                                                coronaire hartziekten, osteoporose, oncologie of overgewicht en obesitas bij kinderen.

 

Voor onderstaande aandoeningen waarbij men aanspraak maakt op bijlage 1 Besluit zorgverzekering (fysio- en oefentherapie) zijn de volgende aanvullende gegevens nodig:

• COPD: vermelding van GOLD classificaties;

• diffuse interstitiële longaandoening: of er sprake is van een ventilatoire beperking of diffusiestoornis;

• whiplash: datum trauma;

• HNP/polyneuropathie: of er sprake is van een motorische parese;

• scoliose: of er sprake is van een progressieve en/of aangeboren/congenitale scoliose;

• claudicatio intermittens: vermelding van graad van Fontaine;

• status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling: vermelding van ontslagdatum;

• voor behandelingen aan huis of in een inrichting dient de verwijzend arts de medische noodzaak hiertoe op de verwijzing te beschrijven, mits dit is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekeraar dan wel in de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder.

 

Met betrekking tot de geldigheidsduur van de verwijzing geldt als uitgangspunt dat de verwijzing maximaal drie maanden geldig blijft totdat de zorgverlening start.

 

De verwijzing dient leesbaar en achteraf raadpleegbaar te zijn, waarbij de authenticiteit in voldoende mate gewaarborgd dient te zijn.

bottom of page